Participate in user interviews to get an additional 7 days of free use.

去月老廟求紅線

去月老庙求红线

Asking for the red thread from the temple of Yue Lao

Intermediate

傳說,道教神明,習俗,文化,愛情

传说,道教神明,习俗,文化,爱情

272 read

Listen
0:00 0:00
  台湾 Tái wān
台湾

Tái wān

Proper Noun

Taiwan

有名 yǒu míng
有名

yǒu míng

Adj

famous, well-known

HSK1
de

de

Ptc

modifier marker

HSK1
寺庙 sì miào
寺庙

sì miào

N

temple

HSK7-9
hěn

hěn

Adv

very, quite

HSK1
duō

duō

Adv

many, much

HSK1
yuè

yuè

N

more and more

HSK2
shòu

shòu

Prep

to receive

N/A
欢迎 huān yíng
欢迎

huān yíng

V

to welcome

HSK2
de

de

Ptc

modifier marker

HSK1
神明 shén míng
神明

shén míng

N

God

N/A
信徒 xìn tú
信徒

xìn tú

N

believer

N/A
jiù

jiù

Adv

only, merely, just|exactly, precisely

L1
yuè

yuè

N

more and more

HSK2
duō

duō

Adv

how much, how many

HSK1
其中 qí zhōng
其中

qí zhōng

N

among, in

HSK2
zuì

zuì

Adv

the most

HSK1
shòu

shòu

Prep

to receive

N/A
欢迎 huān yíng
欢迎

huān yíng

V

to welcome

HSK2
de

de

Ptc

modifier marker

HSK1
神明 shén míng
神明

shén míng

N

God

N/A
shì

shì

V

be

HSK1
财神爷 cái shén yé
财神爷

cái shén yé

N

god of wealth

N/A

Conj

and

HSK1
月下老人 yuè xià lǎo rén
月下老人

yuè xià lǎo rén

N

minor divinity concerned with marriage

N/A
( 月老 yuè lǎo
月老

yuè lǎo

N

minor divinity concerned with marriage

N/A
) 月老 yuè lǎo
月老

yuè lǎo

N

minor divinity concerned with marriage

N/A
shì

shì

V

be

HSK1
guǎn

guǎn

V

to in charge

N/A
姻缘 yīn yuán
姻缘

yīn yuán

N

Marriage

N/A
de

de

Ptc

possession marker|modifier marker

L1
神明 shén míng
神明

shén míng

N

God

N/A
姻缘 yīn yuán
姻缘

yīn yuán

N

Marriage

N/A
就是 jiù shì
就是

jiù shì

Adv

express firmness, affirmation, or emphasis

HSK1
婚姻 hūn yīn
婚姻

hūn yīn

N

marriage

HSK7-9

Conj

and

HSK4
缘分 yuán fèn
缘分

yuán fèn

N

fate

HSK7-9
只要 zhǐ yào
只要

zhǐ yào

Conj

as long as

HSK2
gēn

gēn

Prep

to|with|from

L1
爱情 ài qíng
爱情

ài qíng

N

love

HSK2
有关 yǒu guān
有关

yǒu guān

related

HSK6
de

de

Ptc

modifier marker

HSK1
问题 wèn tí
问题

wèn tí

N

question

HSK2
dōu

dōu

Adv

all

HSK1
可以 kě yǐ
可以

kě yǐ

V

could

HSK2
zhǎo

zhǎo

V

to seek, to look for|to find (a job, a house, etc.)|to meet, to visit

L1
月老 yuè lǎo
月老

yuè lǎo

N

minor divinity concerned with marriage

N/A
帮忙 bāng máng
帮忙

bāng máng

V

to help

HSK1
-- 有些 yǒu xiē
有些

yǒu xiē

Phrase

some

N/A
rén

rén

N

person, people|human being

L1
想要 xiǎng yào
想要

xiǎng yào

V

to want to|to feel like|to fancy|to care for sb|desirous of

none
脱离 tuō lí
脱离

tuō lí

V

break away

N/A
单身 dān shēn
单身

dān shēn

Adj

single

HSK7-9
tán

tán

V

to talk, to talk about, to discuss

HSK3

Num

one

HSK1
chǎng

chǎng

M

classifier for sporting or recreational activities

HSK2
甜蜜 tiánmì
甜蜜

tiánmì

sweet

L5
de

de

Ptc

modifier marker

HSK1
恋爱 liàn ài
恋爱

liàn ài

N

in love

N/A
有些 yǒu xiē
有些

yǒu xiē

Phrase

some

N/A
rén

rén

N

person, people|human being

L1
已经 yǐ jīng
已经

yǐ jīng

Adv

already, have + p.p.

HSK2
谈恋爱 tán liàn ài
谈恋爱

tán liàn ài

V

fall in love

N/A
huò

huò

Conj

or

HSK5
结婚 jié hūn
结婚

jié hūn

V

to marry

HSK3
le

le

Ptc

Change in situation

HSK2
但是 dàn shì
但是

dàn shì

Conj

but, however

HSK2
zhè

zhè

Pron

this, these

HSK1
duàn

duàn

M

classifier for stories, periods of time or relationship, lengths of thread .etc

N/A
感情 gǎn qíng
感情

gǎn qíng

N

emotion

HSK3
出现 chū xiàn
出现

chū xiàn

V

Appear

HSK2
le

le

Ptc

Completed action

HSK2
问题 wèn tí
问题

wèn tí

N

problem

HSK2
想要 xiǎng yào
想要

xiǎng yào

V

to want to|to feel like|to fancy|to care for sb|desirous of

none
月老 yuè lǎo
月老

yuè lǎo

N

minor divinity concerned with marriage

N/A
gěi

gěi

V

to give

HSK1
他们 tā men
他们

tā men

Pron

they, them

HSK1

Num

one

HSK1

M

classifier for people or objects in general

HSK1
方向 fāng xiàng
方向

fāng xiàng

N

direction

HSK2


  zài

zài

Adv

be at, be in,be on

HSK1
传说 chuán shuō
传说

chuán shuō

N

legend

HSK3
故事 gù shi
故事

gù shi

N

story

HSK2
zhōng

zhōng

N

inside

N/A
月老 yuè lǎo
月老

yuè lǎo

N

minor divinity concerned with marriage

N/A
yǒu

yǒu

V

have

HSK1
bái

bái

Adj

white

HSK1
胡子 hú zi
胡子

hú zi

N

beard

N/A
zuǒ

zuǒ

N

left

HSK1
shǒu

shǒu

N

hand

HSK1

V

to hold|to take

L1
zhe

zhe

Adv

indicates the presence of an action

HSK3
记录 jì lù
记录

jì lù

V

Record

N/A
姻缘 yīn yuán
姻缘

yīn yuán

N

Marriage

N/A
de

de

Ptc

modifier marker

HSK1
本子 běn zi
本子

běn zi

N

notebook

HSK1
yòu

yòu

N

right

HSK1
shǒu

shǒu

N

hand

HSK1

V

to hold|to take

L1
zhe

zhe

Adv

indicates the presence of an action

HSK3
拐杖 guǎi zhàng
拐杖

guǎi zhàng

N

crutch

HSK7-9

Pron

he( for god)

N/A
不只 bù zhǐ
不只

bù zhǐ

Grammar

不只...還.../不只...还... /bùzhǐ... hái..., not only...but also...

N/A
huì

huì

V

will

HSK1

Prep

To dispose of something

HSK2
命中注定 mìng zhōng zhù dìng
命中注定

mìng zhōng zhù dìng

Phrase

something or somebody were meant to be

N/A
de

de

Ptc

modifier marker

HSK1
liǎng

liǎng

Num

two, both, pair

HSK1

M

classifier for people or objects in general

HSK1
rén

rén

N

person, people|human being

L1
yòng

yòng

V

with

HSK1
hóng

hóng

Adj

red

HSK2
线 xiàn
线

xiàn

N

Wire

HSK3
bǎng

bǎng

V

tie

HSK7-9
zài

zài

Adv

to be doing (something)

HSK1
一起 yì qǐ
一起

yì qǐ

Adv

together

HSK1
hái

hái

Adv

more

HSK1
huì

huì

V

will

HSK1

Prep

To dispose of something

HSK2

A-not-A form of question, indicates "or not"

N/A
duì

duì

Adj

correct, right

HSK1
de

de

Ptc

modifier marker

HSK1
rén

rén

N

person, people

HSK1
shǒu

shǒu

N

hand

HSK1
shàng

shàng

N

on, above

HSK1
de

de

Ptc

possession marker|modifier marker

L1
hóng

hóng

Adj

red

HSK2
线 xiàn
线

xiàn

N

Wire

HSK3
解开 jiě kāi
解开

jiě kāi

V

to untie, to undo, to solve (a mystery)​

HSK3
不论 bú lùn
不论

bú lùn

Conj

no matter

N/A

Pron

you

HSK1
xiāng

xiāng

V

相(信)xiāng (xìn) means to believe, when the word formed by two, used in A not A grammar, the second word will be omitted.

N/A

Adv

not

HSK1
相信 xiāngxìn
相信

xiāngxìn

V

to believe in, to trust

HSK2
月老 yuè lǎo
月老

yuè lǎo

N

minor divinity concerned with marriage

N/A
已经 yǐ jīng
已经

yǐ jīng

Adv

already, have + p.p.

HSK2
安排 ān pái
安排

ān pái

V

to arrange

N/A
hǎo

hǎo

Adv

done

HSK1

Pron

you

HSK1
de

de

Ptc

possession marker

HSK1
缘分 yuán fèn
缘分

yuán fèn

N

fate

HSK7-9
le

le

Ptc

Completed action

HSK2


  其实 qí shí
其实

qí shí

Adv

actually

HSK3

nián

nián

M

year

HSK1
以后 yǐ hòu
以后

yǐ hòu

N

after

HSK2
月老 yuè lǎo
月老

yuè lǎo

N

minor divinity concerned with marriage

N/A
cái

cái

Adv

only

HSK2
开始 kāi shǐ
开始

kāi shǐ

N

to begin to, to start to

HSK3
shòu

shòu

Prep

to receive

N/A
欢迎 huān yíng
欢迎

huān yíng

V

to welcome

HSK2
随着 suí zhe
随着

suí zhe

V

along with

N/A
经济 jīng jì
经济

jīng jì

N

economy

HSK3
发展 fā zhǎn
发展

fā zhǎn

N

develop

HSK3
许多 xǔ duō
许多

xǔ duō

Det

many, much, a lot of

HSK2
女性 nǚxìng
女性

nǚxìng

N

female

HSK5

Adv

not

HSK1
tài

tài

Adv

too, extremely

HSK1
xiǎng

xiǎng

V

want to

HSK1
zǎo

zǎo

Adv

early

HSK1
结婚 jié hūn
结婚

jié hūn

V

to marry

HSK3
ér

ér

Conj

and

HSK4
选择 xuǎn zé
选择

xuǎn zé

V

to choose, to select

HSK4
le

le

Ptc

Completed action

HSK2
工作 gōng zuò
工作

gōng zuò

V

work, job

HSK1
或是 huò shì
或是

huò shì

Conj

or

HSK5
升学 shēng xué
升学

shēng xué

V

Enrollment

HSK6

Adv

also

HSK1
yǒu

yǒu

V

there is, there are

HSK1
一些 yì xiē
一些

yì xiē

Num

some, a number of, a few

HSK1
rén

rén

N

person, people|human being

L1
想要 xiǎng yào
想要

xiǎng yào

V

want to

N/A
脱离 tuō lí
脱离

tuō lí

V

break away

N/A
单身 dān shēn
单身

dān shēn

Adj

single

HSK7-9
但是 dàn shì
但是

dàn shì

Conj

but, however

HSK2
zhǎo

zhǎo

V

to seek, to look for

HSK1
不到 bú dào
不到

bú dào

Grammar

could not complete the action and see get the result

N/A
hǎo

hǎo

Adv

good, well

HSK1
对象 duì xiàng
对象

duì xiàng

N

partner

N/A
因此 yīn cǐ
因此

yīn cǐ

Conj

therefore

HSK3
女性 nǚ xìng
女性

nǚ xìng

N

female

HSK5
结婚 jié hūn
结婚

jié hūn

V

to marry

HSK3
de

de

Ptc

modifier marker

HSK1
年纪 nián jì
年纪

nián jì

N

age

HSK3
越來越 yuè lái yuè
越來越

yuè lái yuè

Phrase

more and more

N/A
wǎn

wǎn

Adj

late

HSK1
新生儿 xīn shēng ér
新生儿

xīn shēng ér

N

newborn

N/A

Adv

also

HSK1
越來越 yuè lái yuè
越來越

yuè lái yuè

Phrase

more and more

N/A
shǎo

shǎo

Adj

lack, short

HSK1
ràng

ràng

V

to make someone to do something

HSK2
政府 zhèng fǔ
政府

zhèng fǔ

N

government

HSK4
hěn

hěn

Adv

very, quite

HSK1
担心 dān xīn
担心

dān xīn

V

to worry about

HSK4
zài

zài

Adv

be at, be in,be on

HSK1
政府 zhèngfǔ
政府

zhèngfǔ

government

HSK4
de

de

Ptc

possession marker

HSK1
支持 zhī chí
支持

zhī chí

V

support

HSK3
xià

xià

N

under

HSK1
许多 xǔ duō
许多

xǔ duō

Det

many, much, a lot of

HSK2
寺庙 sì miào
寺庙

sì miào

N

temple

HSK7-9
开始 kāi shǐ
开始

kāi shǐ

N

to begin to, to start to

HSK3
供奉 gòng fèng
供奉

gòng fèng

V

worship

HSK7-9
月老 yuè lǎo
月老

yuè lǎo

N

minor divinity concerned with marriage

N/A
ràng

ràng

V

let, to allow

HSK2
大家 dà jiā
大家

dà jiā

Pron

everybody, everyone

HSK2
可以 kě yǐ
可以

kě yǐ

V

be able to, can

HSK2

V

to go

HSK1
寺庙 sì miào
寺庙

sì miào

N

temple

HSK7-9

N

interior, inside

HSK1
qiú

qiú

V

to beg

HSK2
姻缘 yīn yuán
姻缘

yīn yuán

N

Marriage

N/A
早日 zǎo rì
早日

zǎo rì

N

early

HSK7-9
脱离 tuō lí
脱离

tuō lí

V

break away

N/A
单身 dān shēn
单身

dān shēn

Adj

single

HSK7-9
成功 chénggōng
成功

chénggōng

Adj

to succeed, to achieve success

HSK3
结婚 jié hūn
结婚

jié hūn

V

to marry

HSK3


  祭拜 jì bài
祭拜

jì bài

V

to worship

N/A
月老 yuè lǎo
月老

yuè lǎo

N

minor divinity concerned with marriage

N/A
de

de

Ptc

modifier marker

HSK1
时候 shí hou
时候

shí hou

N

time, period

HSK1
yào

yào

V

to want|to cost, to need

L1
xiān

xiān

Adv

first

HSK1
准备 zhǔn bèi
准备

zhǔn bèi

V

to prepare, to get ready

HSK1
一些 yì xiē
一些

yì xiē

Num

some, a number of, a few

HSK1
糖果 táng guǒ
糖果

táng guǒ

N

candy, sweets

HSK7-9
代表 dài biǎo
代表

dài biǎo

V

representative

N/A

Pron

you

HSK1
de

de

Ptc

possession marker

HSK1
爱情 ài qíng
爱情

ài qíng

N

love

HSK2
huì

huì

V

will

HSK1
甜甜蜜蜜 tián tián mì mì
甜甜蜜蜜

tián tián mì mì

Adj

sweet as honey

N/A
然后 rán hòu
然后

rán hòu

Adv

and then, after that

HSK2
yào

yào

V

to cost, to need

HSK1
诚心 chéng xīn
诚心

chéng xīn

Adj

sincerity

N/A
de

de

adverbial marker

HSK2
gēn

gēn

Prep

to

HSK1
月老 yuè lǎo
月老

yuè lǎo

N

minor divinity concerned with marriage

N/A
说明 shuō míng
说明

shuō míng

V

illustrate

N/A

Pron

you

HSK1
de

de

Ptc

possession marker

HSK1
问题 wèn tí
问题

wèn tí

N

problem

HSK2
最后 zuì hòu
最后

zuì hòu

Adv

finally

HSK1
gēn

gēn

Prep

from

HSK1
月老 yuè lǎo
月老

yuè lǎo

N

minor divinity concerned with marriage

N/A
qiú

qiú

V

to beg

HSK2

Num

one

HSK1
tiáo

tiáo

M

classifier for long thin things (ribbon, river, road, trousers, etc.)

HSK2
hóng

hóng

Adj

red

HSK2
线 xiàn
线

xiàn

N

Wire

HSK3
如果 rú guǒ
如果

rú guǒ

Conj

if

HSK2

Pron

you

HSK1
得到 dé dào
得到

dé dào

Phrase

to get

HSK1
le

le

Ptc

Change in situation

HSK2
sān

sān

Num

three

HSK1

M

classifier for people or objects in general

HSK1
圣筊 shèng xiáo
圣筊

shèng xiáo

N

One yang and one yin (one flat and one convex): they are called "Holy Whisper" and "Yun Whisper" (whistle or "cup") to express the god's permission, consent, or that things will go smoothly. However, if the matter of praying is very cautious, three consecutive Holy Grails will be counted. Two yang sides (two planes): called "Xiaodao" (Dian or "cup"), which means that the gods smiled, were puzzled, or were under consideration, and the situation of the action was unclear. You can throw the dagger

N/A
jiù

jiù

Adv

then

HSK1
可以 kě yǐ
可以

kě yǐ

V

allowed

HSK2
lǐng

lǐng

V

to take

N/A
zǒu

zǒu

V

away

HSK1

Num

one

HSK1
tiáo

tiáo

M

classifier for long thin things (ribbon, river, road, trousers, etc.)

HSK2
hóng

hóng

Adj

red

HSK2
线 xiàn
线

xiàn

N

Wire

HSK3
拿到 ná dào
拿到

ná dào

Phrase

to get, to receive

N/A
hóng

hóng

Adj

red

HSK2
线 xiàn
线

xiàn

N

Wire

HSK3
以后 yǐ hòu
以后

yǐ hòu

N

after

HSK2
xiān

xiān

Adv

first

HSK1
rào

rào

V

around

N/A

Num

V 一 V. Show action is short, repeated many times, easy. Try, relax.

N/A
rào

rào

V

around

N/A
月老 yuè lǎo
月老

yuè lǎo

N

minor divinity concerned with marriage

N/A
de

de

Ptc

possession marker

HSK1
香炉 xiāng lú
香炉

xiāng lú

N

incense burner

N/A
zài

zài

Adv

then

HSK1
yòng

yòng

V

to use

HSK1
红包 hóng bāo
红包

hóng bāo

N

Red envelope

HSK4
dài

dài

N

bag

HSK2
zhuāng

zhuāng

V

to pack

HSK2
hǎo

hǎo

Adv

done

HSK1
fàng

fàng

V

to put, to place

HSK1
zài

zài

Adv

be at, be in,be on

HSK1
钱包 qián bāo
钱包

qián bāo

N

purse, wallet

HSK1

N

interior, inside

HSK1
jiù

jiù

Adv

then

HSK1
néng

néng

V

can, be able to, be capable of

HSK1
保佑 bǎo yòu
保佑

bǎo yòu

V

bless

HSK7-9
爱情 ài qíng
爱情

ài qíng

N

love

HSK2
顺利 shùn lì
顺利

shùn lì

Adj

smooth

N/A

There are many famous temples in Taiwan. The more popularity the God has, the more believers they get. Among all the Gods we have in our culture, the God of Wealth (Caishen) and the Old Man under the Moon (Yue Lao) are two of the most popular Gods. Yue Lao is the
God of Yīnyuán, which means marriage and serendipity. Anyone with problems related to love can seek help from Yue Lao. Some people want to get out of singleness and have a sweet relationship. Others are already in love or married, but the relationship has problems, so they
also turn to Yue Lao for help.

In the legendary story, the Yue Lao has a white beard, a book of marriage records in his left hand, and a walking stick in his right hand. He will not only bind two destined people together with a red thread, but also untie the red thread from the hands of the people who are not
the right one for each other. Whether you believe it or not, Yue Lao has already arranged your destiny.

In fact, it was only after 1990 that Yue Lao began to gain popularity. As the economy grew more and more prosperous, instead of getting married at an early age, more and more women chose to get a job or go to school. In contrast, others wanted to get out of singleness but
could not find a good match. As a result, the later women got married, the fewer newborns there were, which troubled the government. With the government's support, many temples started to worship Yue Lao so that people could go to the temple to seek marriage, get rid of
singleness, and eventually get married.

When worshipping Yue Lao, you should prepare some candies to represent your hope of being in a sweet relationship, sincerely explain your problem to Yue Lao, and finally ask for a red thread from Yue Lao. If you get three Shing-bwei (Saint throw), you can receive a red
thread. After receiving the red thread, remember to take it in hand and pass it over Yue Lao's incense burner in a circle several times, put it in a red envelope and place it in your wallet. This way, Yue Lao will bless your love.

Keyword

 • 寺庙

  (N)

  sì miào

  temple

  HSK7-9

 • 婚姻

  (N)

  hūn yīn

  marriage

  HSK7-9

 • 缘分

  (N)

  yuán fèn

  fate

  HSK7-9

 • 爱情

  (N)

  ài qíng

  love

  HSK2

 • 谈恋爱

  (V)

  tán liàn ài

  fall in love

  N/A

 • (M)

  duàn

  classifier for stories, periods of time or relationship, lengths of thread .etc

  N/A

 • 记录

  (V)

  jì lù

  Record

  N/A

 • (V)

  bǎng

  tie

  HSK7-9

 • 安排

  (V)

  ān pái

  to arrange

  N/A

 • 对象

  (N)

  duì xiàng

  partner

  N/A

 • 政府

  (N)

  zhèng fǔ

  government

  HSK4

 • 支持

  (V)

  zhī chí

  support

  HSK3

 • (V)

  qiú

  to beg

  HSK2

 • 早日

  (N)

  zǎo rì

  early

  HSK7-9

 • 脱离

  (V)

  tuō lí

  break away

  N/A

 • 单身

  (Adj)

  dān shēn

  single

  HSK7-9

 • 祭拜

  (V)

  jì bài

  to worship

  N/A

 • 代表

  (V)

  dài biǎo

  representative

  N/A

 • 说明

  (V)

  shuō míng

  illustrate

  N/A

 • (V)

  lǐng

  to take

  N/A

 • (V)

  rào

  around

  N/A

 • 顺利

  (Adj)

  shùn lì

  smooth

  N/A

1.请介绍“月下老人”这个神明。

1.祂长什么样子?

2.祂管什么事情?

3.祂怎么帮助大家?

2.月老为什么从1990年以后才开始受欢迎?

1.1990年以后,什么发生了变化?

2.谁很担心这种情况?为什么?

3.它怎么做来改善这种情况呢?

3.请介绍如何求红线。

1.需要准备什么?

2.求红线的步骤是什么?

3.如果一直得不到圣筊,你觉得要怎么办?

4.在你的文化中,有没有管爱情的神明?请介绍一下。

1.祂长什么样子?

2.祂怎么帮助大家?

3.祂有哪些故事或传说?

5.你觉得政府用“拜月老求红线”的信仰让人民谈恋爱或是结婚,有没有达到它想要的效果?为什么?

1.为什么现代人不想结婚?

2.为什么政府希望提高结婚率?

3.你觉得有什么方法可以提高结婚率?

在文章里,“月下老人”长什么样子?

“月下老人”管什么事情?你会在什么时候去找“月下老人”?

在文章里,月老为什么从1990年以后才开始受欢迎?

在月老庙里,要怎么样求红线?

你知道其他管爱情的神明吗?请介绍一下。

在文章里,政府用“拜月老求红线”的信仰让人民谈恋爱或是结婚。你觉得为什么现代人不想结婚?

在文章里,政府用「拜月老求红线」的信仰让人民谈恋爱或是结婚。为什么政府希望提高结婚率?

如果你是政府的人员,你有什么方法可以提高结婚率?

Start Practice
Listen
0:00 0:00
  台灣 Tái wān
台灣

Tái wān

Proper Noun

Taiwan

有名 yǒu míng
有名

yǒu míng

Vs/Adj

famous, well-known

TOCFL2
de

de

Ptc

modifier marker

TOCFL1
寺廟 sì miào
寺廟

sì miào

N

temple

TOCFL5
hěn

hěn

Adv

very, quite

TOCFL1
duō

duō

Adv

many, much

TOCFL1
yuè

yuè

Adv

more and more

TOCFL3
shòu

shòu

Prep

to receive

N/A
歡迎 huān yíng
歡迎

huān yíng

V

to welcome

TOCFL2
de

de

Ptc

modifier marker

TOCFL1
神明 shén míng
神明

shén míng

N

God

TOCFL6
信徒 xìn tú
信徒

xìn tú

N

believer

TOCFL5
jiù

jiù

Adv

only, merely, just|exactly, precisely

TOCFL1
yuè

yuè

Adv

more and more

TOCFL3
duō

duō

Adv

how much, how many

TOCFL1
其中 qí zhōng
其中

qí zhōng

N

among, in

TOCFL3
zuì

zuì

Adv

the most

TOCFL1
shòu

shòu

Prep

to receive

N/A
歡迎 huān yíng
歡迎

huān yíng

V

to welcome

TOCFL2
de

de

Ptc

modifier marker

TOCFL1
神明 shén míng
神明

shén míng

N

God

TOCFL6
shì

shì

Vst

be

TOCFL1
財神爺 cái shén yé
財神爺

cái shén yé

N

god of wealth

N/A
hàn

hàn

Conj

and

TOCFL1
月下老人 yuè xià lǎo rén
月下老人

yuè xià lǎo rén

N

minor divinity concerned with marriage

N/A
( 月老 yuè lǎo
月老

yuè lǎo

N

minor divinity concerned with marriage

N/A
) 月老 yuè lǎo
月老

yuè lǎo

N

minor divinity concerned with marriage

N/A
shì

shì

Vst

be

TOCFL1
guǎn

guǎn

V

to in charge

N/A
姻緣 yīn yuán
姻緣

yīn yuán

N

Marriage

TOCFL7
de

de

Ptc

possession marker|modifier marker

TOCFL1
神明 shén míng
神明

shén míng

N

God

TOCFL6
姻緣 yīn yuán
姻緣

yīn yuán

N

Marriage

TOCFL7
就是 jiù shì
就是

jiù shì

Adv

express firmness, affirmation, or emphasis

TOCFL1
婚姻 hūn yīn
婚姻

hūn yīn

N

marriage

TOCFL4

Conj

and

TOCFL4
緣分 yuán fèn
緣分

yuán fèn

N

fate

TOCFL5
只要 zhǐ yào
只要

zhǐ yào

Conj

as long as

TOCFL3
gēn

gēn

Prep

to|with|from

TOCFL1
愛情 ài qíng
愛情

ài qíng

N

love

TOCFL4
有關 yǒu guān
有關

yǒu guān

related

TOCFL4
de

de

Ptc

modifier marker

TOCFL1
問題 wèn tí
問題

wèn tí

N

question

TOCFL1
dōu

dōu

Adv

all

TOCFL1
可以 kě yǐ
可以

kě yǐ

Vaux

could

TOCFL1
zhǎo

zhǎo

V

to seek, to look for|to find (a job, a house, etc.)|to meet, to visit

TOCFL1
月老 yuè lǎo
月老

yuè lǎo

N

minor divinity concerned with marriage

N/A
幫忙 bāng máng
幫忙

bāng máng

V-sep

to help

TOCFL2
-- 有些 yǒu xiē
有些

yǒu xiē

Det

some

N/A
rén

rén

N

person, people|human being

TOCFL1
想要 xiǎng yào
想要

xiǎng yào

Vaux

to want to|to feel like|to fancy|to care for sb|desirous of

other
脫離 tuō lí
脫離

tuō lí

V

break away

TOCFL5
單身 dān shēn
單身

dān shēn

Vi

single

TOCFL5
tán

tán

V

to talk, to talk about, to discuss

TOCFL3

N

one

TOCFL1
chǎng

chǎng

M

classifier for sporting or recreational activities

TOCFL2
甜蜜 tián mì
甜蜜

tián mì

sweet

TOCFL5
de

de

Ptc

modifier marker

TOCFL1
戀愛 liàn ài
戀愛

liàn ài

N

in love

TOCFL4
有些 yǒu xiē
有些

yǒu xiē

Det

some

N/A
rén

rén

N

person, people|human being

TOCFL1
已經 yǐ jīng
已經

yǐ jīng

Adv

already, have + p.p.

TOCFL2
談戀愛 tán liàn ài
談戀愛

tán liàn ài

V-sep

fall in love

TOCFL4
huò

huò

Conj

or

TOCFL2
結婚 jié hūn
結婚

jié hūn

V

to marry

TOCFL3
le

le

Ptc

Change in situation

TOCFL2
但是 dàn shì
但是

dàn shì

Conj

but, however

TOCFL2
zhè

zhè

Det

this, these

TOCFL1
duàn

duàn

M

classifier for stories, periods of time or relationship, lengths of thread .etc

N/A
感情 gǎn qíng
感情

gǎn qíng

N

emotion

TOCFL4
出現 chū xiàn
出現

chū xiàn

Vpt

Appear

TOCFL4
le

le

Ptc

Completed action

TOCFL2
問題 wèn tí
問題

wèn tí

N

problem

TOCFL1
想要 xiǎng yào
想要

xiǎng yào

Vaux

to want to|to feel like|to fancy|to care for sb|desirous of

other
月老 yuè lǎo
月老

yuè lǎo

N

minor divinity concerned with marriage

N/A
gěi

gěi

V

to give

TOCFL1
他們 tā men
他們

tā men

N

they, them

TOCFL1

N

one

TOCFL1
ge

ge

M

classifier for people or objects in general

TOCFL1
方向 fāng xiàng
方向

fāng xiàng

N

direction

TOCFL3


  zài

zài

Prep

be at, be in,be on

TOCFL1
傳說 chuán shuō
傳說

chuán shuō

N

legend

TOCFL4
故事 gù shì
故事

gù shì

N

story

TOCFL2
zhōng

zhōng

N

inside

TOCFL4
月老 yuè lǎo
月老

yuè lǎo

N

minor divinity concerned with marriage

N/A
yǒu

yǒu

Vst

have

TOCFL1
bái

bái

Vs/Adj

white

TOCFL1
鬍子 hú zi
鬍子

hú zi

N

beard

TOCFL4
zuǒ

zuǒ

N

left

TOCFL1
shǒu

shǒu

N

hand

TOCFL1

V

to hold|to take

TOCFL1
zhe

zhe

Ptc

indicates the presence of an action

TOCFL2
記錄 jì lù
記錄

jì lù

V

Record

N/A
姻緣 yīn yuán
姻緣

yīn yuán

N

Marriage

TOCFL7
de

de

Ptc

modifier marker

TOCFL1
本子 běn zi
本子

běn zi

N

notebook

TOCFL2
yòu

yòu

N

right

TOCFL1
shǒu

shǒu

N

hand

TOCFL1

V

to hold|to take

TOCFL1
zhe

zhe

Ptc

indicates the presence of an action

TOCFL2
拐杖 guǎi zhàng
拐杖

guǎi zhàng

N

crutch

TOCFL6

N

he( for god)

TOCFL7
不只 bù zhǐ
不只

bù zhǐ

Grammar

不只...還.../不只...还... /bùzhǐ... hái..., not only...but also...

N/A
huì

huì

Vaux

will

TOCFL1

Ptc

To dispose of something

TOCFL2
命中注定 mìng zhōng zhù dìng
命中注定

mìng zhōng zhù dìng

Phrase

something or somebody were meant to be

N/A
de

de

Ptc

modifier marker

TOCFL1
liǎng

liǎng

N

two, both, pair

TOCFL1
ge

ge

M

classifier for people or objects in general

TOCFL1
rén

rén

N

person, people|human being

TOCFL1
yòng

yòng

Prep

with

TOCFL1
hóng

hóng

Vs/Adj

red

TOCFL1
xiàn

xiàn

N

Wire

TOCFL4
bǎng

bǎng

V

tie

TOCFL5
zài

zài

Vs/Adj

to be doing (something)

TOCFL1
一起 yì qǐ
一起

yì qǐ

Adv

together

TOCFL1
hái

hái

Adv

more

TOCFL1
huì

huì

Vaux

will

TOCFL1

Ptc

To dispose of something

TOCFL2

Grammar

A-not-A form of question, indicates "or not"

TOCFL3
duì

duì

Vs/Adj

correct, right

TOCFL1
de

de

Ptc

modifier marker

TOCFL1
rén

rén

N

person, people

TOCFL1
shǒu

shǒu

N

hand

TOCFL1
shàng

shàng

N

on, above

TOCFL1
de

de

Ptc

possession marker|modifier marker

TOCFL1
hóng

hóng

Vs/Adj

red

TOCFL1
xiàn

xiàn

N

Wire

TOCFL4
解開 jiě kāi
解開

jiě kāi

V

to untie, to undo, to solve (a mystery)​

TOCFL5
不論 bú lùn
不論

bú lùn

Conj

no matter

N/A

N

you

TOCFL1
xiāng

xiāng

V

相(信)xiāng (xìn) means to believe, when the word formed by two, used in A not A grammar, the second word will be omitted.

N/A

Adv

not

TOCFL1
相信 xiāngxìn
相信

xiāngxìn

V

to believe in, to trust

TOCFL2
月老 yuè lǎo
月老

yuè lǎo

N

minor divinity concerned with marriage

N/A
已經 yǐ jīng
已經

yǐ jīng

Adv

already, have + p.p.

TOCFL2
安排 ān pái
安排

ān pái

V

to arrange

N/A
hǎo

hǎo

Adv

done

TOCFL1

N

you

TOCFL1
de

de

Ptc

possession marker

TOCFL1
緣分 yuán fèn
緣分

yuán fèn

N

fate

TOCFL5
le

le

Ptc

Completed action

TOCFL2


  其實 qí shí
其實

qí shí

Adv

actually

TOCFL3
1990
1990

nián

nián

M

year

TOCFL1
以後 yǐ hòu
以後

yǐ hòu

N

after

TOCFL1
月老 yuè lǎo
月老

yuè lǎo

N

minor divinity concerned with marriage

N/A
cái

cái

Adv

only

TOCFL2
開始 kāi shǐ
開始

kāi shǐ

Vp

to begin to, to start to

TOCFL2
shòu

shòu

Prep

to receive

N/A
歡迎 huān yíng
歡迎

huān yíng

V

to welcome

TOCFL2
隨著 suí zhe
隨著

suí zhe

Prep

along with

TOCFL5
經濟 jīng jì
經濟

jīng jì

N

economy

TOCFL4
發展 fā zhǎn
發展

fā zhǎn

V

develop

TOCFL4
許多 xǔ duō
許多

xǔ duō

Det

many, much, a lot of

TOCFL3
女性 nǚ xìng
女性

nǚ xìng

N

female

TBCL 4