Participate in user interviews to get an additional 7 days of free use.

茉莉租房子(二):要注意什麼?

茉莉租房子(二):要注意什么?

Moli rents a house (II): What should you pay attention to?

Intermediate

生活,住宿

生活,住宿

514 read

Listen
0:00 0:00
明华 Míng Huá
明华

Míng Huá

N

Minghua (Name)

none
怎么样 zěn me yàng
怎么样

zěn me yàng

Pron

How about...?

HSK2
顺利 shùn lì
顺利

shùn lì

Adj

smooth

N/A
ma

ma

Ptc

final interrogative particle

HSK1

茉莉 Mò lì
茉莉

Mò lì

N

Molly (Name)

none

Pron

I, me

HSK1
有点 yǒu diǎn
有点

yǒu diǎn

Phrase

a little

HSK2
紧张 jǐn zhāng
紧张

jǐn zhāng

Adj

nervous

HSK3

Adv

not

HSK1
tài

tài

Adv

too, extremely

HSK1
知道 zhī dào
知道

zhī dào

V

HSK1
yào

yào

V

to cost, to need

HSK1
kàn

kàn

V

to look at, to see, to take a look

HSK1
哪些 nǎ xiē
哪些

nǎ xiē

Pron

which one

N/A

明华 Míng Huá
明华

Míng Huá

N

Minghua (Name)

none

Pron

you

HSK1
gēn

gēn

Prep

to

HSK1
房东 fáng dōng
房东

fáng dōng

N

Landlord

HSK3
yuē

yuē

V

to do something with someone

HSK3
时间 shí jiān
时间

shí jiān

N

time

HSK1
le

le

Ptc

Completed action

HSK2
ma

ma

Ptc

final interrogative particle

HSK1

茉莉 Mò lì
茉莉

Mò lì

N

Molly (Name)

none
yuē

yuē

V

to do something with someone

HSK3
le

le

Ptc

Completed action

HSK2
我们 wǒ men
我们

wǒ men

Pron

we, us

HSK1
yuē

yuē

V

to do something with someone

HSK3
下午 xià wǔ
下午

xià wǔ

N

afternoon

HSK1
sān

sān

Num

three

HSK1
diǎn

diǎn

M

o'clock

HSK1

明华 Míng Huá
明华

Míng Huá

N

Minghua (Name)

none
下午 xià wǔ
下午

xià wǔ

N

afternoon

HSK1
sān

sān

Num

three

HSK1
diǎn

diǎn

M

o'clock

HSK1
ma

ma

Ptc

final interrogative particle

HSK1

Pron

you

HSK1
yào

yào

V

want to

HSK1

Adv

not

HSK1
yào

yào

V

want to

HSK1

Pron

I, me

HSK1
péi

péi

V

to accompany

HSK5

Pron

you

HSK1

Pron

I, me

HSK1
刚好 gāng hǎo
刚好

gāng hǎo

Adv

exactly

HSK6
时间 shí jiān
时间

shí jiān

N

time

HSK1
可以 kě yǐ
可以

kě yǐ

V

allowed

HSK2

茉莉 Mò lì
茉莉

Mò lì

N

Molly (Name)

none
tài

tài

Adv

too, extremely

HSK1
hǎo

hǎo

Adv

good, well

HSK1
le

le

Ptc

Completed action

HSK2

Pron

utterance word

N/A
我们 wǒ men
我们

wǒ men

Pron

we, us

HSK1
等一下 děng yí xià
等一下

děng yí xià

Phrase

later

N/A
chī

chī

V

to eat, to have (food)

HSK1
wán

wán

V

completely, whole

HSK2
fàn

fàn

N

meal

HSK1
一起 yì qǐ
一起

yì qǐ

Adv

together

HSK1
zuò

zuò

V

to ride, to take (vehicle)

HSK1
地铁 dì tiě
地铁

dì tiě

N

metro, MRT, subway

HSK3
过去 guò qù
过去

guò qù

V

go there

N/A

明华 Míng Huá
明华

Míng Huá

N

Minghua (Name)

none
hǎo

hǎo

Adv

good, well

HSK1
a

a

Ptc

interjection or grunt of agreement, uhm, Ah, OK

HSK2
但是 dàn shì
但是

dàn shì

Conj

but, however

HSK2

Pron

I, me

HSK1
yào

yào

V

must, should

HSK1
xiān

xiān

Adv

first

HSK1
提醒 tí xǐng
提醒

tí xǐng

V

to remind

N/A

Pron

you

HSK1
一下 yí xià
一下

yí xià

Phrase

V+一下, to do (sth for a bit or give it a try)

N/A

茉莉 Mò lì
茉莉

Mò lì

N

Molly (Name)

none
ń

ń

Ptc

utterance word

N/A
yǒu

yǒu

V

there is, there are

HSK1
什么 shén me
什么

shén me

Pron

what

HSK1
yào

yào

V

must, should

HSK1
注意 zhù yì
注意

zhù yì

V

pay attention to, take care

HSK3
de

de

Adv

modifier marker

HSK1
地方 dì fang
地方

dì fang

N

part

HSK1
ne

ne

Ptc

final particle (for query)

HSK1

明华 Míng Huá
明华

Míng Huá

N

Minghua (Name)

none
第一 dì yī
第一

dì yī

Det

the first

HSK2
yào

yào

V

must, should

HSK1
注意 zhù yì
注意

zhù yì

V

pay attention to, take care

HSK3
房间 fáng jiān
房间

fáng jiān

N

room, bedroom

HSK1
yǒu

yǒu

V

have

HSK1
没有 méi yǒu
没有

méi yǒu

Adv

do not have

HSK1
窗户 chuāng hù
窗户

chuāng hù

M

window

N/A
通风 tōng fēng
通风

tōng fēng

N

ventilation

HSK7-9
de

de

Ptc

modifier marker

HSK1
状况 zhuàng kuàng
状况

zhuàng kuàng

N

situation

HSK3
好不好 hǎo bù hǎo
好不好

hǎo bù hǎo

Phrase

(coll.) all right?; OK?

N/A
另外 lìng wài
另外

lìng wài

Conj

in addition, beside s, morevover

HSK3
yào

yào

V

to want|to cost, to need

L1
注意 zhù yì
注意

zhù yì

V

pay attention to, take care

HSK3
房子 fáng zi
房子

fáng zi

N

house, building

HSK1
de

de

Adv

modifier marker

HSK1
状况 zhuàng kuàng
状况

zhuàng kuàng

N

situation

HSK3
看看 kàn kàn
看看

kàn kàn

Phrase

to take a look at

N/A
yǒu

yǒu

V

have

HSK1
没有 méi yǒu
没有

méi yǒu

Adv

do not have

HSK1
坏掉 huài diào
坏掉

huài diào

V

broken

N/A
de

de

Adv

modifier marker

HSK1
地方 dì fang
地方

dì fang

N

place

HSK1
huò

huò

Conj

or

HSK5
漏水 lòu shuǐ
漏水

lòu shuǐ

N

water leakage

N/A
de

de

Adv

modifier marker

HSK1
状况 zhuàngkuàng
状况

zhuàngkuàng

situation

最后 zuì hòu
最后

zuì hòu

Adv

finally

HSK1
yào

yào

V

to want|to cost, to need

L1
wèn

wèn

V

to ask (about)

HSK1
清楚 qīng chu
清楚

qīng chu

Adj

to be clear

HSK2
水电 shuǐ diàn
水电

shuǐ diàn

N

water and electricity

N/A
瓦斯 wǎ sī
瓦斯

wǎ sī

N

gas

N/A
de

de

Adv

modifier marker

HSK1
收费 shōu fèi
收费

shōu fèi

V

toll

HSK3
方式 fāngshì
方式

fāngshì

N

Way

HSK3

Conj

and

HSK1
价格 jià gé
价格

jià gé

N

price

HSK3
cái

cái

Adv

only

HSK2

Adv

not

HSK1
huì

huì

V

can, know how to|will

zài

zài

Adv

be at, be in,be on

HSK1

V

rent from, hire, rent out, let

HSK2
le

le

Adv

Completed action

HSK2
之后 zhī hòu
之后

zhī hòu

N

after

HSK4
发现 fā xiàn
发现

fā xiàn

V

to discover, found

HSK2
价格 jià gé
价格

jià gé

N

price

HSK3
tài

tài

Adv

too, extremely

HSK1
gāo

gāo

Adj

high

HSK1

茉莉 Mò lì
茉莉

Mò lì

N

Molly (Name)

none
hǎo

hǎo

Adv

OK

HSK1

Pron

I, me

HSK1
huì

huì

V

will

HSK1
记得 jì dé
记得

jì dé

V

to remember

HSK1
de

de

Adv

modifier marker

HSK1
谢谢 xiè xie
谢谢

xiè xie

Phrase

thanks, Thank you.

HSK1

Pron

you

HSK1
de

de

Ptc

modifier marker

HSK1
提醒 tí xǐng
提醒

tí xǐng

N

notification

N/A

Moli: Minghua, can you accompany me to see the house?
Minghua: Have you made an appointment with the landlord yet?
Moli: Yes, we have an appointment at three o'clock in the afternoon.
Minghua: Three o'clock in the afternoon? Just right!
Moli: Great! Then let's take the MRT together after lunch!
Minghua: Of course, but when looking at the house, I have to remind you first.
Moli: Huh? Is there anything to pay attention to?
Minghua: First, pay attention to whether the room has windows and whether the ventilation is good. Also, pay attention to the condition of the house and look for broken spots or water leaks. Finally, ask clearly about the charging method and fee of water, electricity and gas, so as not to find that the fee is too high after renting.
Moli: OK, I will remember, thank you for reminding me!

Keyword

 • 顺利

  (Adj)

  shùn lì

  smooth

  N/A

 • 紧张

  (Adj)

  jǐn zhāng

  nervous

  HSK3

 • (V)

  yuē

  to do something with someone

  HSK3

 • (V)

  péi

  to accompany

  HSK5

 • 地铁

  (N)

  dì tiě

  metro, MRT, subway

  HSK3

 • 提醒

  (V)

  tí xǐng

  to remind

  N/A

 • 注意

  (V)

  zhù yì

  pay attention to, take care

  HSK3

 • 房间

  (N)

  fáng jiān

  room, bedroom

  HSK1

 • 窗户

  (M)

  chuāng hù

  window

  N/A

 • 通风

  (N)

  tōng fēng

  ventilation

  HSK7-9

 • 状况

  (N)

  zhuàng kuàng

  situation

  HSK3

 • 坏掉

  (V)

  huài diào

  broken

  N/A

 • 地方

  (N)

  dì fang

  place

  HSK1

 • 漏水

  (N)

  lòu shuǐ

  water leakage

  N/A

 • 清楚

  (Adj)

  qīng chu

  to be clear

  HSK2

 • 水电

  (N)

  shuǐ diàn

  water and electricity

  N/A

 • 瓦斯

  (N)

  wǎ sī

  gas

  N/A

 • 收费

  (V)

  shōu fèi

  toll

  HSK3

 • 方式

  (N)

  fāngshì

  Way

  HSK3

 • 价格

  (N)

  jià gé

  price

  HSK3

在对话里,明华要茉莉注意那些事情?

如果房间的灯坏掉了,除了跟房东说以外,你会建议我怎么做?

在你的国家,怎么算水电费?要怎么缴费?

你觉得房间的通风重要吗?为什么?

「地区、价格、通风」哪个最重要? 你会先考虑哪一个?为什么?

Start Practice
Listen
0:00 0:00
明華 Míng Huá
明華

Míng Huá

N

Minghua (Name)

other
怎麼樣 zěn me yàng
怎麼樣

zěn me yàng

Phrase

How about...?

TOCFL1
順利 shùn lì
順利

shùn lì

Vs/Adj

smooth

N/A
ma

ma

Ptc

final interrogative particle

TOCFL1

茉莉 Mò lì
茉莉

Mò lì

N

Molly (Name)

none

N

I, me

TOCFL1
有點 yǒu diǎn
有點

yǒu diǎn

Phrase

a little

TOCFL1
緊張 jǐn zhāng
緊張

jǐn zhāng

Vs/Adj

nervous

TOCFL2

Adv

not

TOCFL1
tài

tài

Adv

too, extremely

知道 zhī dào
知道

zhī dào

Vst

TOCFL1
yào

yào

Vaux

to cost, to need

TOCFL1
kàn

kàn

V

to look at, to see, to take a look

TOCFL1
哪些 nǎ xiē
哪些

nǎ xiē

Phrase

which one

N/A

明華 Míng Huá
明華

Míng Huá

N

Minghua (Name)

other

N

you

TOCFL1
gēn

gēn

Prep

to

TOCFL1
房東 fáng dōng
房東

fáng dōng

N

Landlord

TOCFL2
yuē

yuē

V

to do something with someone

TOCFL3
時間 shí jiān
時間

shí jiān

N

time

TOCFL1
le

le

Ptc

Completed action

TOCFL2
ma

ma

Ptc

final interrogative particle

TOCFL1

茉莉 Mò lì
茉莉

Mò lì

N

Molly (Name)

none
yuē

yuē

V

to do something with someone

TOCFL3
le

le

Ptc

Completed action

TOCFL2
我們 wǒ men
我們

wǒ men

N

we, us

TOCFL1
yuē

yuē

V

to do something with someone

TOCFL3
下午 xià wǔ
下午

xià wǔ

N

afternoon

TOCFL1
sān

sān

N

three

diǎn

diǎn

M

o'clock

TOCFL1

明華 Míng Huá
明華

Míng Huá

N

Minghua (Name)

other
下午 xià wǔ
下午

xià wǔ

N

afternoon

TOCFL1
sān

sān

N

three

diǎn

diǎn

M

o'clock

ma

ma

Ptc

final interrogative particle

TOCFL1

N

you

TOCFL1
yào

yào

Vaux

want to

TOCFL1

Adv

not

TOCFL1
yào

yào

Vaux

want to

TOCFL1

N

I, me

TOCFL1
péi

péi

V

to accompany

TOCFL3

N

you

TOCFL1

N

I, me

TOCFL1
剛好 gāng hǎo
剛好

gāng hǎo

Adv

exactly

TOCFL3
時間 shí jiān
時間

shí jiān

N

time

TOCFL1
可以 kě yǐ
可以

kě yǐ

Vaux

allowed

TOCFL1

茉莉 Mò lì
茉莉

Mò lì

N

Molly (Name)

none
tài

tài

Adv

too, extremely

TOCFL1
hǎo

hǎo

Adv

good, well

TOCFL1
le

le

Ptc

Completed action

TOCFL2

Ptc

utterance word

N/A
我們 wǒ men
我們

wǒ men

N

we, us

TOCFL1
等一下 děng yí xià
等一下

děng yí xià

Phrase

later

N/A
chī

chī

V

to eat, to have (food)

TOCFL1
wán

wán

Vp

completely, whole

TOCFL3
fàn

fàn

N

meal

TOCFL1
一起 yì qǐ
一起

yì qǐ

Adv

together

TOCFL1
zuò

zuò

V

to ride, to take (vehicle)

TOCFL1
捷運 jié yùn
捷運

jié yùn

N

metro, MRT, subway

TOCFL3
過去 guò qù
過去

guò qù

Vpt

go there

N/A

明華 Míng Huá
明華

Míng Huá

N

Minghua (Name)

other
hǎo

hǎo

Adv

good, well

TOCFL1
a

a

Ptc

interjection or grunt of agreement, uhm, Ah, OK

TOCFL2
但是 dàn shì
但是

dàn shì

Conj

but, however

TOCFL2

N

I, me

TOCFL1
yào

yào

Vaux

must, should

TOCFL1
xiān

xiān

Adv

first

TOCFL1
提醒 tí xǐng
提醒

tí xǐng

V-sep

to remind

N/A

N

you

TOCFL1
一下 yí xià
一下

yí xià

Phrase

V+一下, to do (sth for a bit or give it a try)

N/A

茉莉 Mò lì
茉莉

Mò lì

N

Molly (Name)

none
ń

ń

Ptc

utterance word

N/A
yǒu

yǒu

Vst

there is, there are

TOCFL1
什麼 shén me
什麼

shén me

N

what

TOCFL1
yào

yào

Vaux

must, should

TOCFL1
注意 zhù yì
注意

zhù yì

V

pay attention to, take care

TOCFL2
de

de

Ptc

modifier marker

TOCFL1
地方 dì fāng
地方

dì fāng

N

part

TOCFL1
ne

ne

Ptc

final particle (for query)

TOCFL1

明華 Míng Huá
明華

Míng Huá

N

Minghua (Name)

other
第一 dì yī
第一

dì yī

Det

the first

TOCFL2
yào

yào

Vaux

must, should

TOCFL1
注意 zhù yì
注意

zhù yì

V

pay attention to, take care

TOCFL2
房間 fáng jiān
房間

fáng jiān

N

room, bedroom

TOCFL1
yǒu

yǒu

Vst

have

沒有 méi yǒu
沒有

méi yǒu

Adv

do not have

TOCFL1
窗戶 chuāng hù
窗戶

chuāng hù

N

window

N/A
通風 tōng fēng
通風

tōng fēng

N

ventilation

TOCFL5
de

de

Ptc

modifier marker

TOCFL1
狀況 zhuàng kuàng
狀況

zhuàng kuàng

N

situation

TOCFL5
好不好 hǎo bù hǎo
好不好

hǎo bù hǎo

Phrase

(coll.) all right?; OK?

N/A
另外 lìng wài
另外

lìng wài

Conj

in addition, beside s, morevover

TOCFL3
yào

yào

Vaux

to want|to cost, to need

TOCFL1
注意 zhù yì
注意

zhù yì

V

pay attention to, take care

TOCFL2
房子 fáng zi
房子

fáng zi

N

house, building

TOCFL1
de

de

Ptc

modifier marker

TOCFL1
狀況 zhuàng kuàng
狀況

zhuàng kuàng

N

situation

TOCFL5
看看 kàn kàn
看看

kàn kàn

Phrase

to take a look at

N/A
yǒu

yǒu

Vst

have

沒有 méi yǒu
沒有

méi yǒu

Adv

do not have

TOCFL1
壞掉 huài diào
壞掉

huài diào

Vp

broken

N/A
de

de

Ptc

modifier marker

TOCFL1
地方 dì fāng
地方

dì fāng

N

place

TOCFL1
huò

huò

Conj

or

TOCFL2
漏水 lòu shuǐ
漏水

lòu shuǐ

N

water leakage

N/A
de

de

Ptc

modifier marker

TOCFL1
狀況 zhuàng kuàng
狀況

zhuàng kuàng

situation

最後 zuì hòu
最後

zuì hòu

Adv

finally

TOCFL2
yào

yào

Vaux

to want|to cost, to need

TOCFL1
wèn

wèn

V

to ask (about)

TOCFL1
清楚 qīng chǔ
清楚

qīng chǔ

Vs/Adj

to be clear

TOCFL2
水電 shuǐ diàn
水電

shuǐ diàn

N

water and electricity

N/A
瓦斯 wǎ sī
瓦斯

wǎ sī

N

gas

TOCFL4
de

de

Ptc

modifier marker

TOCFL1
收費 shōu fèi
收費

shōu fèi

V-sep

toll

TOCFL4
方式 fāng shì
方式

fāng shì

N

Way

TOCFL4
hàn

hàn

Conj

and

TOCFL1
價格 jià gé
價格

jià gé

N

price

TOCFL4
cái

cái

Adv

only

TOCFL2

Adv

not

TOCFL1
huì

huì

Vaux

can, know how to|will

zài

zài

Prep

be at, be in,be on

TOCFL1

V

rent from, hire, rent out, let

TOCFL2
le

le

Ptc

Completed action

TOCFL2
之後 zhī hòu
之後

zhī hòu

N

after

TOCFL4
發現 fā xiàn
發現

fā xiàn

Vp

to discover, found

TOCFL2
價格 jià gé
價格

jià gé

N

price

TOCFL4
tài

tài

Adv

too, extremely

TOCFL1
gāo

gāo

Vs/Adj

high

TOCFL1

茉莉 Mò lì
茉莉

Mò lì

N

Molly (Name)

none
hǎo

hǎo

Adv

OK

TOCFL1

N

I, me

TOCFL1
huì

huì

Vaux

will

TOCFL1
記得 jì dé
記得

jì dé

Vp

to remember

TOCFL2
de

de

Ptc

modifier marker

TOCFL1
謝謝 xiè xie
謝謝

xiè xie

Phrase

thanks, Thank you.

TOCFL1

N

you

TOCFL1
de

de

Ptc

modifier marker

TOCFL1
提醒 tí xǐng
提醒

tí xǐng

N

notification

N/A

Moli: Minghua, can you accompany me to see the house?
Minghua: Have you made an appointment with the landlord yet?
Moli: Yes, we have an appointment at three o'clock in the afternoon.
Minghua: Three o'clock in the afternoon? Just right!
Moli: Great! Then let's take the MRT together after lunch!
Minghua: Of course, but when looking at the house, I have to remind you first.
Moli: Huh? Is there anything to pay attention to?
Minghua: First, pay attention to whether the room has windows and whether the ventilation is good. Also, pay attention to the condition of the house and look for broken spots or water leaks. Finally, ask clearly about the charging method and fee of water, electricity and gas, so as not to find that the fee is too high after renting.
Moli: OK, I will remember, thank you for reminding me!

Keyword

 • 順利

  (Vs/Adj)

  shùn lì

  smooth

  N/A

 • 緊張

  (Vs/Adj)

  jǐn zhāng

  nervous

  TOCFL2

 • (V)

  yuē

  to do something with someone

  TOCFL3

 • (V)

  péi

  to accompany

  TOCFL3

 • 捷運

  (N)

  jié yùn

  metro, MRT, subway

  TOCFL3

 • 提醒

  (V-sep)

  tí xǐng

  to remind

  N/A

 • 注意

  (V)

  zhù yì

  pay attention to, take care

  TOCFL2

 • 房間

  (N)

  fáng jiān

  room, bedroom

  TOCFL1

 • 窗戶

  (N)

  chuāng hù

  window

  N/A

 • 通風

  (N)

  tōng fēng

  ventilation

  TOCFL5

 • 狀況

  (N)

  zhuàng kuàng

  situation

  TOCFL5

 • 壞掉

  (Vp)

  huài diào

  broken

  N/A

 • 地方

  (N)

  dì fāng

  place

  TOCFL1

 • 漏水

  (N)

  lòu shuǐ

  water leakage

  N/A

 • 清楚

  (Vs/Adj)

  qīng chǔ

  to be clear

  TOCFL2

 • 水電

  (N)

  shuǐ diàn

  water and electricity

  N/A

 • 瓦斯

  (N)

  wǎ sī

  gas

  TOCFL4

 • 收費

  (V-sep)

  shōu fèi

  toll

  TOCFL4

 • 方式

  (N)

  fāng shì

  Way

  TOCFL4

 • 價格

  (N)

  jià gé

  price

  TOCFL4

在對話裡,明華要茉莉注意那些事情?

如果房間的燈壞掉了,除了跟房東說以外,你會建議我怎麼做?

在你的國家,怎麼算水電費?要怎麼繳費?

你覺得房間的通風重要嗎?為什麼?

「地區、價格、通風」哪個最重要?你會先考慮哪一個?為什麼?

Start Practice

Article Author

DAHUA CHINESE

DAHUA CHINESE TEAM

test
my level